Wypadki rolnicze

Spółka Prokura Sp. z o.o. w Rzeszowie zwraca szczególną uwagę wszystkich rolników na obowiązujące uregulowania prawne. Rolnik jest obowiązany do zawarcia w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez rolnika gospodarstwem rolnym.
Ubezpieczeniu podlegają również budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. W przypadku szkody wyrządzonej przez żywioł np. pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe ubezpieczyciel winien wypłacić stosowne odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystując nieświadomość prawną rolników często odmawiają wypłaty odszkodowania lub znacznie zaniżają jego wysokość.

odszkodowania